Vnitřní  řád zájmových útvarů a kurzů SVČ Hodonín

Článek 1 – všeobecná ustanovení

 1. Středisko volného času Hodonín realizuje svoji činnost v souladu se zákonem č. 56/2004 Sb. o předškolním, základním, střední, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou rekreačních, zájmových, vzdělávacích, pobytových a dalších volnočasových činností.
 2. Jako státní školské zařízení pro zájmové vzdělávání je určeno pro všechny věkové i sociální skupiny obyvatelstva a to především s důrazem na děti a mládež

Článek 2 – podmínky pro přihlášení a zahájení docházky do ZÚ / kurzu

 1. Zájemci se do ZÚ / kurzů / přihlašují písemně v termínech vyhlášených SVČ.
 2. Zájemce stvrzuje přihlášku svým podpisem. Za nezletilé tak činí zákonný zástupce.
 3. Přihláška je závazná pro období, po které je činnost ZÚ vypsána ( 1.10. t.r. – 31.5. n.r.) U výkonnostních sportovních ZÚ začíná činnost od 1.9. a končí 30.6., u kurzů na dobu jejich vypsání
 4. Zájemce je do ZÚ / kurzů přijat po zaplacení zápisného / kurzovného /. U ZÚ a kurzů s omezenou kapacitou rozhoduje o přijetí okamžik prokazatelného zaplacení zápisného – příjmový doklad SVČ. Pokud je ZÚ / kurz / naplněn, nemůže být zájemce přijat a platba je mu vrácena.
 5. Platbu zápisného je možné provést na celý rok, nebo na jednotlivá pololetí. Ta jsou stanovena: I.pololetí od 1.10. do 31.1. a II. pololetí  od 1.2. do 31.5.
 6. Zájemce se stává účastníkem ZÚ / kurzu k datu jeho zahájení a zaplacení zápisného.
 7. Zápisné je možné zaplatit buď na celý rok a to nejpozději do 20.11., nebo pololetně a to na I.pol. do 20.10. a na II.pol. do 31.1. na pokladně SVČ, nebo u příslušného pracovníka CVČ, případně bankovním převodem na č.ú. 2737671/0100. Na pokladně bude zájemci sdělen variabilní symbol k platbě – možno vyřídit telefonicky.
 8. V případě pozdějšího nástupu do ZÚ (déle než 1 měsíc od data zahájení ZÚ), bude zájemci vypočtena cena podle vnitřní směrnice SVČ
 9. Ve sporných případech rozhoduje o přijetí a účasti zájemce ředitelka SVČ.
   

Článek 3 – práva účastníků zájmového vzdělávání a zákonných zástupců dětí
                   a nezletilých žáků

 1. Účastník činnosti má právo na vzdělání a rozvoj osobnosti ve zvolených zájmových útvarech, kurzech a klubech dle míry nadání, rozumových a fyzických schopností.
 2. Účastník činnosti má právo na svobodu myšlení, projevu a náboženství. Za své názory nemůže být postihován.
 3. Účastník činnosti má právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí
 4. Účastník má právo na ochranu před všemi návykovými látkami, které ohrožují jeho duševní a tělesný vývoj.
 5. Účastník má právo na informace, jejich vyhledávání, přijímání a rozšiřování
 6. Účastník a jeho zákonný zástupce má právo na informace o průběhu a výsledcích své činnosti v zájmovém vzdělávání. Své připomínky může vznést sám, nebo prostřednictvím zákonného zástupce. Má právo obrátit se na příslušného pedagoga, či přímo na ředitele zařízení.

Článek 4 – povinnosti účastníků zájmového vzdělávání

1.      Člen ZÚ je povinen dostavit se na hodinu včas a připravený dle pokynů vedoucího (trenéra) a účastnit se aktivit, na které se přihlásil dle rozvrhu hodin.

2.      Svršky a boty si člen při příchodu uloží v šatně nebo místě v klubovně, či dílně k tomu určeném. Za obsah kapes a uložených tašek umístěných do šatny SVČ neručí.

3.      V případě pohybových ZÚ se člen převleče do cvičebního/ tanečního / oděvu a obuvi.

4.      Před zahájením činnosti čekají všichni členové na chodbě v prostorách SVČ, do místnosti vstupují až s vedoucím ZÚ

5.      Vedoucí ZÚ přebírají odpovědnost za nezletilého člena při jejich příchodu do SVČ, popřípadě na určené pracoviště. Nezodpovídají za děti cestou do a ze SVČ.

6.      Člen se řídí pokyny vedoucího / trenéra /

7.      Nezletilý člen může odejít předčasně ze ZÚ pouze na přání zákonného zástupce a písemného stvrzení jeho podpisem.

8.      V případě, že z vážných důvodů odpadne schůzka ZÚ, budou o této skutečnosti zákonní zástupci prokazatelně informováni

9.      Na první schůzce jsou všichni členové ZÚ seznámeni s provozním řádem SVČ, s bezpečnostními, hygienickými a požárními předpisy. Veškeré předpisy je nutno dodržovat.

10.  Pro rodiče a doprovod je vyhrazena čekárna v přední části chodby SVČ

11.  Účastníci činnosti mají povinnost chovat se ukázněně a být ohleduplní k ostatním a zdvořilí k dospělým. Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani nikoho jiného

12.  Účastníci činnosti jsou povinni dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy a řády odborných učeben, se kterými byli seznámeni.

13.  Účastníci jsou povinni zacházet s předměty, se kterými přijdou do styku během činnosti ZÚ dle pokynů lektora opatrně a šetrně.Jsou povinni mít úctu k majetku a věcem ve vlastnictví SVČ, ostatních účastníků činnosti a dalších osob. Každé poškození majetku jsou povinni hlásit vedoucímu ZÚ či jinému pedagogickému pracovníkovi SVČ.

14.  Účastník, resp. jeho zákonný zástupce je zodpovědný za škody, které úmyslně způsobí na majetku SVČ

                      Věci zhotovené v ZÚ jsou osobním majetkem účastníků ZÚ. SVČ může požádat o jejich zapůjčení pro účely zveřejnění a propagace své  činnosti. Toto zapůjčení je bezplatné a SVČ zodpovídá za případné škody způsobené na zapůjčené

Článek 5 – ukončení docházky do ZÚ / kurzu

1.      Pokud účastník přeruší docházku do ZÚ / kurzu / během jeho trvání, zápisné / kurzovné /  se nevrací.

2.      O vrácení poměrné části zápisného / kurzovního / může rozhodnout ředitelka SVČ  na základě písemné žádosti člena (jeho zákonného zástupce) ZÚ / kurzu /  a to ve zcela výjimečných případech (dlouhodobá nemoc). Účastník je povinen svou žádost doložit (např. potvrzením od lékaře).

3.      Ředitelka SVČ  rozhodne o žádosti do 15 dnů od obdržení. Toto rozhodnutí je konečné.

4.      Člena ZÚ mohou během školního roku odhlásit zákonní zástupci z vážných důvodů (zdravotní, stěhování)

Článek 6 – neúčast na hodinách v ZÚ / kurzech

1.      Hodiny, které účastník zameškal, se nenahrazují a zápisné  se nevrací.

2.      Hodiny, které se neuskutečnily vzhledem k absenci vyučujícího, se nahrazují v náhradním termínu dle vzájemné dohody.

3.      Zájmové útvary se nekonají o jarních, letních, podzimních, pololetních a vánočních prázdninách a také státních svátcích

Článek 7 – provozní doba a vnitřní režim SVČ
1.      Budova a hřiště SVČ Hodonín je otevřena pro veřejnost ve všední dny od 8 hodin do 21 hodin. V ostatní dny v době konání schválených akcí.

2.      Pravidelná zájmová činnost ZÚ, kurzů a klubů se řídí rozvrhem ZÚ

3.      Účastníci zájmového vzdělávání se dostaví 10minut před začátkem zájmové činnosti na určené místo, kde vyčkají příchodu vedoucího ZÚ, který jim umožní vstup do sálu, klubovny, učebny či odborné pracovny.

4.      V případě, že se vedoucí nedostaví do 10 minut po začátku zájmového útvaru, oznámí účastníci tuto skutečnost zástupci ředitele, nebo jinému pedagogickému pracovníku SVČ. Ten rozhodne o dalším postupu.

5.      Účastníci zájmového vzdělávání se nesmí na sálech, učebnách, klubovnách a odborných pracovnách zdržovat bez přítomnosti vedoucího. Bez jeho vědomí se nesmí vzdálit ze ZÚ. Audiotechniku a ostatní zařízení mohou obsluhovat pouze se svolením a pod dohledem vedoucího.

6.      Po ukončení činnosti všichni účastníci uklidí svá místa, vrátí případně přesunutý nábytek či vybavení na původní místo a opustí budovu.

7.      Pro rodiče či jiný případný doprovod nezletilých účastníků zájmového vzdělávání je vyhrazeno místo dle jednotlivých pracovišť. Nikoliv v místě (učebna, klubovna, taneční sál, tělocvična, odborná učebna) konání zájmového vzdělávání.

Článek 8   speciální zásady činnosti v ZÚ – výtvarná dílna

 1. Členové vstupují do pracovny pouze s vedoucím
 2. Členové přesně dodržují pokynů vedoucího, nepoužívají vybavení,nebo zařízení učebny bez dozoru vedoucího.
 3. S vybavením a zařízením učebny zachází šetrně.
 4. Práce na kruhu je možná jen pod dohledem vedoucího
 5. S pecí manipuluje jen vedoucí
 6. Doba pracovní jednotky zahrnuje čas na vlastní práci i úklid
 7. Pracovní místo i veškeré použité pomůcky si každý člen ZÚ / účastník kurzu / po sobě dle možností věku umyje a uklidí na stanovené místo / mokré hadry a podložky k topení, ostatní nástroje do polic, štětce do nádob vlasem nahoru, nože z bezpečnostních důvodů ostřím dolů
 8. Veškeré pracovní techniky a úklidové práce se provedou přednostně mokrou cestou, aby se co nejvíce omezila prašnost v dílně.
 9. Všechny naglazované výrobky je nutné setřít na všech spodních dotykových plochách
 10. Nevyužité zbytky hlíny je nutné navlhčit a zpracovat poté dál na určené místo
 11. Členové ZÚ vyrobí každé pololetí jeden výrobek pro potřeby SVČ
 12. Během činnosti ZÚ se z hygienických důvodů nesmí jíst

Článek 9 – speciální zásady činnosti v ZÚ – Klokánci

1.      Klub Klokánci navštěvují děti od 6ti měsíců do tří let se  svými zákonnými  zástupci,

2.      Účastníci se přezouvají před vstupem do klubovny

3.      Svršky a obuv si uloží na místo k tomu v klubovně určeném

4.      Při činnosti se řídí jak děti, tak rodiče pokyny vedoucího

5.      Za program pro rodiče i děti zodpovídá vedoucí

6.      Po celou dobu činnosti za bezpečnost dětí zodpovídají  jejich zákonní zástupci

7.      Zákonní zástupci dbají na  to, aby jejich děti vědomě nepoškozovaly zařízení a vybavení SVČ

8.      Zákonní zástupci zajišťují pro své děti občerstvení

9.      Zákonní zástupci si také s sebou přinesou veškerý potřebný materiál pro přebalení dětí.

10.  Tuto činnost provádí na místě tomu v klubovně určeném

11.  Na pleny si přinesou igelitové obaly a odnesou si je se sebou.

12.  Platba do klubu Klokánci se řídí organizačním řádem klubu Klokánci.

Článek 10 – speciální zásady činnosti v tělocvičně.

1.      Účastníci činnosti ZÚ které uskutečňují činnost v tělocvičně se řídí pokyny vedoucího na vedoucího čekají na místě tomu určeném.

2.      Boční vchod   do tělocvičen, nebo vstupní prostor SVČ.

3.      Světla smí obsluhovat pouze vedoucí ZÚ

4.      bez vědomí vedoucího nepoužívají tělocvičné nářadí a zařízení

5.      nepřebíhají z jedné tělocvičny do druhé

6.      svršky a boty si ukládají do šatny, která je určená pro ten který ZÚ dle rozpisu

7.      manipulace se vzduchotechnikou je povolena pouze určenému pracovníkovi SVČ

 Článek 10 – způsob evidence účastníků zájmového vzdělávání


                      1. Činnost pravidelná ( členové ZÚ)    – přihláška zájmového vzdělávání
                                                             a kurzy           – evidence účastníka ve školní matrice
                                                                                    – evidence plateb
                      2. Tábory, víkendové a pobytové akce – přihláška
                                                                                    – prohlášení o bezinfekčnosti
                                                                                    – lékařský posudek
                                                                                    – evidence plateb
                      3. Akce                                                  – pouze kvalifikovaný odhad
                      4. Osvětová činnost                                – počet účastníků s uvedením
                                                                                        počtu ( MŠ,ZŠ, SŠ,VOŠ,dospělí.)
                      5. Individuální práce                              – přihláška zájmového vzdělávání
                                                                                      – evidence účastníka ve školní matrice
                                                                                      – evidence plateb
                      6. Spontánní činnost                               – kvalifikovaný odhad
 

Článek 11 – důležité telefony

Požární ochrana  150

Záchranná služba  155

Policie  158

Linka tísňového volání 112

Článek 11 – závěrečné ustanovení

 1. Tento řád nabývá platnosti dnem 1. 9. 2011