Informace o GDPR

INFORMACE K GDPR – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Středisko volného času Hodonín, příspěvková organizace

Středisko volného času Hodonín, je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je poskytování mimoškolního vzdělávání.

Středisko volného času Hodonín, p.o. zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

SVČ Hodonín je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem přijímání uchazečů k zájmovému vzdělávání.

Kontaktní adresa správce:

Středisko volného času Hodonín, příspěvková organzace, adresa: Nám. B. Martinů 2952/5, 695 01 Hodonín , IČ:49939386, telefon: +420 725 341 590, e-mail svc.hodonin@seznam.cz, ID datové schránky: 6ud9pwh

Příspěvková organizace na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

I3 Consultants s.r.o.

K Trninám 945/34, 163 00, Praha 6 , IČ 27921344

Mgr. Zdeněk Novák

tel. +420 / 543 214 714, +420/ 777 078 427

email: z.novak@i3c.czinfo@i3c.cz

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na SVČ Hodonín vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi SVČ Hodonín a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V Hodoníně, dne 24.5.2018                       Šárka Látalová, ředitelka